Oblasti rada - Kompanije - Pravo intelektualne svojine

Pružamo usluge savetovanja i zastupanja međunarodnih i domaćih pravnih subjekata i fizičkih lica u stvarima vezanim za sticanje, zaštitu, korišćenje i povrede prava intelektualne svojine (žigovi, dizajn, patent, oznake geografskog porekla, topografije poluprovodničkih proizvoda i autorska prava).

Naše usluge obuhvataju sastavljanje širokog spektra ugovora iz oblasti intelektualne svojine (prenos, licenca, franšiza, zaloga kao i različite vrste ugovora autorskog prava), prethodno ispitivanje uslova za registraciju, podnošenje zahteva i sprovođenje postupka registracije, druge usluge zastupanja u postupcima pred upravnim organima i sudovima.

Pružamo savete u cilju sveobuhvatne zaštite prava intelektualne svojine. U slučaju da se spor ne može izbeći, preduzimamo sve odgovarajuće mere i zastupamo klijente u postupcima zaštite prava intelektualne svojine, uključujući i primenu posebnih mera (oduzimanje predmeta povrede, privremene mere, itd.) u cilju zaštite prava intelektualne svojine i ostvarenja naknade štete u najboljem interesu klijenta.

Prijavite se na naš newsletter