Oblasti rada - Fizička lica

Kancelarija pruža širok spektar pravnih usluga pojedincima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava, i to naročito u sledećim oblastima:

 • Porodično i bračno pravo
  Pružamo usluge u oblasti porodičnog prava, kao što su savetovanje i sastavljanje predbračnih i bračnih ugovora, zastupanje u postupcima razvoda, starateljstva, alimentacije i podele imovine, kao i druge vrste saveta i usluga u oblasti porodičnog i bračnog prava.

   
 • Nasleđivanje
  Pružamo sve vidove pravnih usluga u vezi naslednopravnih pitanja, kao što su sastavljanje zaveštanja i naslednopravnih ugovora, zastupanje u postupcima raspravljanja zaostavštine i drugim postupcima u vezi sa nasleđivanjem i savetujemo klijente u vezi sa naslednopravnim pitanjima.

   
 • Ugovori
  Sastavljamo punomoćja, izjave i druge jednostrane izjave volje i sve vrste ugovora, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, kupoprodaji pokretnih stvari, ugovori o zajmu, zakupu, zalozi, jemstvu, posluzi i drugi.

  Pružamo savete, sastavljamo ugovore i zastupamo autore i nosioce srodnih prava u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava.

   
 • Restitucija
  Pružamo savetodavne usluge bivšim sopstvenicima, odnosno njihovim pravnim sledbenicima u postupku restitucije oduzete imovine i naknade. Pružamo pomoć klijentima i zastupamo ih u postupcima pred nadležnim organima usmerenim na ostvarivanje prava na restituciju i naknadu.

   
 • Rehabilitacija
  Pružamo usluge u vezi rehabilitacije fizičkih lica koji su neosnovano lišeni političkih, svojinskih i drugih prava za vreme komunističkog režima.

   
 • Rešavanje sporova i drugi postupci
  Pružamo usluge savetovanja i zastupanja fizičkih lica u različitim građanskim sporovima, upravnim i drugim postupcima u cilju ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.

   

Prijavite se na naš newsletter